Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΜΜΕ: Η χασούρα πάει σύννεφο

Eξαιρετικά ανησυχητική, είναι και η πορεία των media, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια συνδέονται με τις επιχειρη­ματικές εξελίξεις των μεγάλων ομίλων. Το πρώτο τρίμηνο του 2011 οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου κατέγραψαν ζημιές 27,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το πρώτο τρίμηνο του 2010 κατά 32,9%. Και αυτό καθώς, παρά τη μεγάλη προσπά­θεια περιορισμού του κόστους (απο­λύσεις και μείωση δραστηριότητας), έχασαν περί το 31% των εσόδων τους. Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά στο … ναρκοθετημένο τοπίο:

Ο ΔΟΛ «έγραψε» ζημιά 9,9 εκατ. ευ­ρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 36,4 εκατ. ευρώ, έναντι 50,6 εκατ. του πρώ­του τριμήνου του 2010. Αν εξαιρεθούν δραστηριότητες που έχουν διακοπεί, η μείωση ανέρχεται σε 25,7%. Τα αποτε­λέσματα του ομίλου ευνοήθηκαν από κέρδος 1,2 εκατ. ευρώ μετά τη ρευστο­ποίηση του 36% της εταιρείας Eurostar (τουριστικών δραστηριοτήτων).
Τα αποτελέσματα, ενσωματώνουν καθαρές ζημιές 6 εκατ. ευρώ του εκδο­τικού κλάδου. Η μητρική εταιρεία ΔΟΛ Α.Ε., η οποία εκδίδει τα «Νέα» και το «Βήμα», κατέγραψε πωλήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 28,5%, κέρδη προ φόρων -4,7 εκατ. ευρώ (-5,15 εκατ. ευρώ το 2010) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη -4,85 εκατ. ευ­ρώ (-5,3 εκατ. ευρώ το 2010). Τα έσοδά της από την κυκλοφορία εντύπων μειώ­θηκαν κατά 25,7%, ενώ τα διαφημιστικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 26,3%. Οι δαπάνες της για μισθούς συρρικνώ­θηκαν κατά 16,7%. Και βέβαια, μειώ­θηκαν οι εργαζόμενοι κατά 125.


Δαπάνες

Ο Πήγασος έγραψε ζημιά 8,85 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση το πρώτο τρίμηνο του 2011 είχε πωλήσεις 28,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 42,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2010 (49,4 εκατ. ευρώ), σε σημαντικό βαθμό λόγω της ρευστοποίησης της συμμετο­χής στην εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».


Αν εξαιρεθούν τα έσοδα αυτά, η μείωση των πωλήσεων ανέρχεται σε 23,9%. Τα αποτελέσματα του ομίλου ενσωματώνουν καθαρές ζημιές 5,8 εκατ. ευρώ στον εκδοτικό κλάδο (έσο­δα 18,6 εκατ. ευρώ, κάτω 48,7%) και 1,05 εκατ. ευρώ στον εκτυπωτικό κλά­δο (έσοδα 9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20,5%). Η θυγατρική Εκδόσεις Έθνος, που εκδίδει την ομώνυμη εφη­μερίδα, στο τρίμηνο πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 9,65 εκατ. ευρώ, αντί 12,3 εκατ. ευρώ.
Επίσης, ο αριθμός των εργαζομένων στον όμιλο μειώθηκε κατά 377, κάτι που όμως οφείλεται στη μη ενοποίηση της εταιρείας της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Από την άλλη, αυτό πέτυχε οι ενοποιημένες δαπάνες για αμοιβές και έξοδα προσωπικού να μειωθούν κατά 29,9%.

Η Καθημερινή είχε ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της το πρώτο τρί­μηνο του 2011 έφτασαν τα 17,25 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,95 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2010 (-22,3%), εν μέρει λόγω της ρευστοποίησης μεριδίου σε θυγατρική ραδιοφω­νική εταιρεία. Ο όμιλος, του οποίου το 33% του ενεργητικού προέρχεται (για να μην ξεχνιόμαστε) από τον ναυτιλια­κό κλάδο του, ενσωματώνει ζημιά 0,4 εκατ. ευρώ μετά την εκποίηση πλοίου θυγατρικής ναυτιλιακής εταιρείας. Άρα η καθαρή ζημιά του εκδοτικού κλάδου (έσοδα 15,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κα­τά 20,8%) ήταν 1,8 εκατ. ευρώ.
Η μητρική εταιρεία «Η Καθημερινή», που εκδίδει την ομώνυμη εφημερίδα, πραγματοποίησε στο τρίμηνο πωλή­σεις ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, μειωμέ­νες κατά 23,8%. Τα διαφημιστικά της έσοδα και τα έσοδά της από εκτυπώ­σεις για λογαριασμό τρίτων μειώθηκαν κατά 10,9% και 46,4%, αντιστοίχως. Επίσης, οι δαπάνες της για μισθούς και ημερομίσθια συρρικνώθηκαν κα­τά 15,2%, κυρίως μετά τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στην εται­ρεία κατά 58 (από 415 σε 357).

Η Χ.Κ. Τεγόπουλος είχε ζημιά 5,4 εκατ. ευρώ. Πραγματοποίησε πωλή­σεις 11,8 εκατ. ευρώ, που ήταν μειω­μένες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010 κατά 5 εκατ. ευρώ (-29,8%). Απολύθηκαν 111 άτομα από την Ελευ­θεροτυπία Α.Ε. και 129 από τον όμιλο. Έπειτα από αυτό, οι ενοποιημένες δα­πάνες για αμοιβές και έξοδα προσωπι­κού συρρικνώθηκαν κατά 20,5%.
Τα αποτελέσματα του ομίλου, ο οποί­ος κατέχει πλέον μειοψηφική συμμε­τοχή (8,9%) στην εταιρεία έκδοσης της εφημερίδας «Χρυσή Ευκαιρία», ενσωματώνει καθαρές ζημιές 3,9 εκατ. ευ­ρώ από τον εκδοτικό κλάδο (έσοδα 9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,9%) και 1 εκατ. ευρώ από τον εκτυπωτικό κλάδο (έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16%). Η μείωση των εσόδων από την πώληση εφημερίδων (6,9 εκατ. ευ­ρώ) ήταν 44%.


Εγείρει αμφιβολίες

Στη συνοδευτική έκθεση του ορκω­τού ελεγκτή λογιστή (ΣΟΛ) εφιστάται η προσοχή «στο γεγονός ότι η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν συνεχόμενες ζημιές μεγάλου ύψους από τη χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA), καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργι­κές δραστηριότητες» και προστίθεται ότι «αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφι­βολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δρα­στηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότη­τας». Στη δική της απολογιστική έκθεση η εταιρεία σημειώνει ότι «οι υπάρχου­σες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώ­σεις είναι επαρκείς για να καλύψουν ενδεχόμενη στενότητα διαθεσίμων».

Tέλος, οι Αττικές Εκδόσεις έγρα­ψαν ζημιά 0,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία πραγματοποίησε το πρώτο τρίμηνο του 2011 πωλήσεις 12,6 εκατ. ευρώ, που ήταν μειωμένες κατά 3,4 εκατ. ευρώ (-21,3%). Τα αποτελέσματα του ομίλου, ο οποίος προχώρησε σε αγορά μειο­ψηφικού μεριδίου της εταιρείας του περιοδικού «Τηλεθεατής» και τη συγ­χωνεύει με τη μητρική εταιρεία, ενσωματώνουν έσοδα από δραστηριότητες από το εξωτερικό ίσα προς το 10,6% των συνολικών. Οι δραστηριότητες στα Βαλκάνια και την Κύπρο απέφεραν ζη­μιά προ φόρων ίση προς το 24,7% των σχετικών εσόδων.

Όμως, οι ζημιογόνες χρήσεις δεν εί­ναι «προνόμιο» μόνο των εισηγμένων και (υπό επιτήρηση εδώ και καιρό, για να μην ξεχνιόμαστε) μιντιακών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα των ζημιών έχει γενικευθεί: Ένα παράδειγμα είναι η εταιρεία εκμετάλλευσης των ψηφια­κών συχνοτήτων για λογαριασμό των τηλεοπτικών καναλιών εθνικής εμβέ­λειας Digea, η οποία επένδυσε μεγάλα ποσά με ίδια κεφάλαια, αλλά παρουσι­άζει ζημιογόνο ισολογισμό της τάξεως του 1,9 εκατ. ευρώ για το 2010.
Αρνητική είναι η εικόνα και για την Alpha Δορυφορική Τηλεόραση , του «Πρώτου Θέματος», του «Ελεύθερου Τύπου » και πάει λέγοντας.


Στήριξη με το... αζημίωτο


Η δριμύτητα με την οποία η κρίση χτυπά τα ΜΜΕ μπο­ρεί να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο οικονομικό επίπεδο, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτό. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των «ομίλων» υπήρξε ο ρόλος που ανέλαβαν και έπαιξαν - με αδρά ανταλλάγματα - ως βασικό υποστύ­λωμα του πολιτικού και οικονομικού συστήματος εξουσί­ας. Από τη στιγμή που αυτό το σύστημα κλυδωνίζεται και κινδυνεύει να καταρρεύσει είναι αναμενόμενο ότι θα συμπαρασύρει και τα βασικά του στηρίγματα. Υπό αυτήν την έννοια το μέγιστο πρόβλημα των ελληνικών ΜΜΕ δεν προ­έρχονται από τους ζημιογόνους τους ισολογισμούς, αλλά από το έλλειμμα αξιοπιστίας τους.
Συμπέρασμα: Όποια από τα ΜΜΕ μπορέσουν να απο­καταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, θα έχουν κάποιες πιθανότητες να επιζήσουν και να είναι πα­ρόντα στην «επόμενη μέρα»…

(Αναδημοσίευση απο ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Media Metadata

Networked Blogs

like

Συνολικές προβολές σελίδας